Logo Mondikaarten
0

Algemene voorwaarden

Identiteit van de verkoper

Mondikaarten NV met vestigingseenheid te

 • Boskouter 6
 • 9620 Zottegem
 • België
 • Ondernemingsnummer: 0442.080.963
 • BTW nummer: BE 442.080.963
 • RPR Gent

Bereikbaarheid

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Mondikaarten NV (hierna "Mondikaarten") biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna "Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mondikaarten moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mondikaarten aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.

Verzendkosten worden aangerekend aan de Klant en apart vermeld. De verzendkosten zijn afhankelijk van het afleveradres en de hoeveelheid die de Klant wil bestellen. De exacte verzendkosten kan de Klant terug vinden in zijn winkelmandje voor het afrekenen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mondikaarten niet. Mondikaarten is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Mondikaarten is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Mondikaarten de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mondikaarten. Mondikaarten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestelprocedure:

 • De Klant kiest een artikel en klikt in de tekst voor bijkomende informatie.
 • De Klant plaatst het artikel in de winkelwagen door te klikken op de knop '+ Kopen'.
 • De Klant bepaalt zelf hoeveel en welke artikelen hij/zij wil plaatsen in de winkelwagen.
 • Door te klikken op de winkelwagen krijgt de Klant een overzicht van de bestelling. De bestelling kan hier nog gewijzigd worden.
 • Als alles klopt, klikt de Klant vervolgens op de knop 'Ik wil bestellen'.
 • De Klant voert vervolgens zijn/haar facturatiegegevens in en klikt op de knop 'Volgende'.
 • Indien de facturatiegegevens verschillend zijn van de verzendgegevens, voert de Klant zijn/haar verzendgegevens in. Zo niet vinkt de Klant de zin 'Verzenden naar het facturatieadres' aan.
 • De Klant klikt op de knop 'Volgende' om een overzicht te krijgen van de bestelling en verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Nu klikt de Klant op het vak 'Doorgaan naar betalen' en kiest een betaalmethode.

Betaalprocedure:

Betalingen gebeuren onmiddellijk via een online betaalprovider. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bancontact
 • via VISA
 • via Mastercard
 • via iDeal

Na betaling ontvangt de Klant een bevestiging van de bestelling via zijn/haar e-mailadres.

Mondikaarten is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Mondikaarten streeft er naar elke bestelling binnen 1 werkdag te verzenden, waardoor de levering via de post meestal 2 en maximaal 5 werkdagen bedraagt. Uitzonderlijk kan dit een kleine vertraging oplopen door redenen buiten de wil en invloed van Mondikaarten om, bijvoorbeeld door vertragingen bij het postbedrijf. (Bpost, postNL)

De verzendkosten worden aan de Klant aangerekend en zijn afhankelijk van het afleveradres en de hoeveelheid die de Klant wil bestellen. De exacte verzendkosten kan de Klant terug vinden in zijn/haar winkelwagen, voor het afrekenen. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt uitsluitend via de post.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Mondikaarten.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Mondikaarten.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Mondikaarten.

De Klant heeft 14 dagen bedenktijd, te tellen vanaf de leverdatum, om een product te retourneren. De staat en verpakking van geretourneerde artikelen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • voor al onze artikelen die niet verpakt zijn in plastic folie moet de retourzending onbeschadigd en in verkoopbare staat zijn,
 • voor al onze artikelen die verpakt zijn met plastic folie wordt de retourzending enkel aanvaard indien de originele plastic folie niet verwijderd werd. Deze artikelen bevatten CD's, MP3, USB sticks, unieke website codes. Deze goederen moeten eveneens onbeschadigd en in verkoopbare staat zijn.

De directe kosten om de artikelen via de post terug te sturen naar Mondikaarten zijn ter rekening van de Klant. Na ontvangst en controle van de geretourneerde artikelen stort Mondikaarten het oorspronkelijke aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten naar de Klant toe) uiterlijk binnen 14 dagen terug aan de Klant.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Mondikaarten schriftelijk per post, fax of e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Mondikaarten heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Mondikaarten. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Artikel 8: Beschadiging

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de 8 dagen en schriftelijk worden gemeld aan Mondikaarten.

Om een beroep te doen op herstelling of vervanging, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De herstelling/omruiling is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Ingeval van wanbetaling en/of fraude is de Klant ingeval van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Mondikaarten zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mondikaarten, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Bij het gebruiken van de webwinkel verkrijgt Mondikaarten bepaalde persoonsgegevens van de Klant:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bestel- en betaalgegevens
 • Factuuradres

Deze gegevens zijn nodig om de bestelling van de Klant correct af te handelen.

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de bestellingen af te handelen tenzij er een wettelijke verplichting is die langer bewaren vereist, zoals de bewaarplicht van facturen. Deze persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een bestelling of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de webwinkel kan Mondikaarten de persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

De webwinkel van Mondikaarten zelf bewaart geen gegevens van de Klant. Daarom is het vereist dat de Klant bij elke bestelling zijn/haar persoonsgegevens opnieuw verstrekt. De Klant maakt bijgevolg geen gebruik van logingegevens of een paswoord om toegang te krijgen tot de website van Mondikaarten.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Om een website goed te laten functioneren, moeten er soms kleine bestanden, cookies, op de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op de computer of mobiel apparaat van de Klant opslaat wanneer de Klant deze site bezoekt.

Mondikaarten gebruikt enkel één directe, essentiële cookie: deze cookie is om puur technische redenen nodig en zorgt ervoor dat de website optimaal functioneert. Mondikaarten gebruikt deze cookie om bij te houden welke artikelen door de Klant in zijn/haar winkelwagen zijn opgeslagen. Gezien de technische noodzakelijkheid wordt deze cookie geplaatst van zodra de Klant de website binnenkomt. Hiervoor is er geen toestemming van de websitebezoeker noodzakelijk en geldt er uitsluitend een informatieplicht.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Mondikaarten om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – geschillen

Elke overeenkomst tussen de Klant en Mondikaarten wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbank van Gent is bevoegd.